Extras


reclame

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Transportcentraal.nl
1. Algemene bepalingen

In deze algemene voorwaarden voor abonnees bij Transportcentraal.nl wordt verstaan onder:

1.Aanbieder: Transportcentraal.nl gevestigd: Marjoleinstraat 84 9731DB Groningen
2.Abonnee: degene, natuurlijke of rechtspersoon, met wie Aanbieder een Abonnement heeft afgesloten ter zake van Transportcentraal.nl

2. Abonnement

1.Een Abonnement wordt aangevraagd door invulling, en indiening van een opdrachtformulier.
2.Het opdrachtformulier moet worden ingevuld door een daartoe (statutair) bevoegde vertegenwoordiger van de rechtspersoon.
3.Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het opdrachtformulier zal Aanbieder zorgdragen voor plaatsing van de Abonnee tot Transportcentraal.nl tenzij Aanbieder besluit om op grond van haar moverende redenen de inschrijving tot Abonnee te weigeren hetgeen de aanvrager schriftelijk onder opgave van redenen binnen een periode van 14 dagen zal worden medegedeeld.
4.Het Abonnement gaat in op de dag van plaatsing op Transportcentraal.nl
5.Het Abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van een jaar.
5a. Met uitzondering van 1 advertentie deze word aangegaan voor 3 maand en word automatisch verwijderd.
6.Het abonnement kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een abonnementsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
7.Abonnee en Aanbieder hebben het recht het Abonnement zonder schriftelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.
8.Aanbieder behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen in Transportcentraal.nl van een Abonnee door te voeren, indien het functioneren van Transportcentraal.nl dit vereist. Aanbieder zal de Abonnee hierover tijdig informeren, indien deze wijzigingen de bereikbaarheid van Transportcentraal.nl voor de Abonnee nadelig beïnvloeden. In geval de wijziging leidt tot een wezenlijke beperking van de verplichtingen van Aanbieder is de Abonnee bevoegd om het Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen.


3. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Abonnee

1.De Abonnee dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van Transportcentraal.nl en/of het Internet.
2.Aanbieder behoudt zich het recht voor de Abonnee aansprakelijk te stellen voor schade die Aanbieder als gevolg van dergelijke activiteiten van de Abonnee mocht lijden.
3.Het is de Abonnee niet toegestaan de op Transportcentraal.nl of Internet aanwezige software waarop (intellectuele) eigendoms rechten rusten te gebruiken. Abonnee vrijwaart Aanbieder ter zake van iedere aanspraak hieromtrent, behalve in geval van grove nalatigheid aan de zijde van Aanbieder.
4.Wijzigingen in de gegevens van de Abonnee moet de Abonnee direct schriftelijk mededelen aan Aanbieder. Als de Abonnee dit niet doet, is de Abonnee aansprakelijk voor eventuele schade die Aanbieder als gevolg daarvan lijdt.
5.De Abonnee is aansprakelijk voor alle schade die Aanbieder mocht lijden ten gevolge van een aan de Abonnee toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit het Abonnement en deze voorwaarden.
6.De Abonnee vrijwaart Aanbieder voor aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik door of vanwege de Abonnee van transportcentraal.nl
7.Het is de Abonnee niet toegestaan zijn abonnement en/of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins in gebruik te geven of over te dragen, tenzij aanbieder hier uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
8.Het abonnement is persoonlijk. Het is Abonnee dan ook niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn/haar abonnement en/of andere uit overeenkomst voortvloeiende rechten.


4. Verplichtingen en aansprakelijkheid van Aanbieder

1.Met uitzondering van de tijd die nodig is voor onderhoud aan Transportcentraal.nl door of vanwege Aanbieder, zal Aanbieder zich inspannen Transportcentraal.nl beschikbaar aan te bieden.
2.Aanbieder is niet aansprakelijk voor onbereikbaarheid van Transportcentraal.nl als gevolg van redelijkerwijs voor Aanbieder niet voorzienbare omstandigheden, zoals onder meer storingen in het Internet, de telecommunicatie-infrastructuur van enig operator, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Aanbieder liggen.
3.Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Transportcentraal.nl ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan Transportcentraal.nl door of vanwege Aanbieder, tenzij er sprake is van grove schuld aan de zijde van Aanbieder bij de uitoefening van het onderhoud, waardoor Transportcentraal.nl onredelijk lang onbereikbaar is.
4.Aanbieder is niet aansprakelijk voor de schade die de Abonnee mocht lijden ten gevolge van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig functioneren van Transportcentraal.nl

5. Kosten en betalingen

1.Aanbieder stuurt de Abonnee jaarlijks een rekening voor de kosten die samenhangen met het Abonnement.
1a.Met uitzondering van 1 advertentie deze factuur word direct verstuurd na plaatsing op Transportcentraal.nl.
2.De vaste abonnementskosten worden doormiddel van een gezonden factuur betaald door Abonnee met een betalings termijn van 2 weken . De vergoeding voor extra werkzaamheden en eventuele andere vergoedingen worden maandelijks achteraf geïncasseerd.
3.Indien betaling uitblijft en aanbieder genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, komen alle daarvoor gemaakte kosten, voor rekening van de Abonnee.

6. Overige bepalingen

1.Aanbieder behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan Aanbieder de Abonnee ten minste een maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal stellen. Indien de Abonnee een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden het Abonnement opzeggen tegen deze datum.
2.Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die naar aanleiding of in verband met deze voorwaarden tussen Aanbieder en de Abonnee kunnen ontstaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
3.Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


Laatst toegevoegd:


Trucksplaza.nl / Transportcentraal.nlreclamereclame van vlietreclamereclamereclame